Vẫn Mãi Còn Xanh

Kính tặng Nhà Văn Thinh Quang, tác gỉa bài Hoa Thơ

Thơ Người xanh những chồi non,
Măng tơ óng mượt, lời còn nhựa trương.
Tình ru say nhụy hải đường,
Mây trôi khắp nẻo, một phương gọi về.
Gởi hồn từng dặm đam mê,
Ðêm mơ Kiều mộng nghe tê giọt buồn.
Thơ Người chở nặng yêu thương,
Dòng trôi kỷ niệm còn vương lưới sầu.
Quê nhà một thủơ âm hao,
Ðời còn chín mộng, ngọt ngào dáng xưa,
Ðường tơ réo rắt cung thưa,
Tóc xanh dầu mất, hồn chưa trở màu.
Mai nầy nắng dục vó câu,
Trăng xô sóng nhuộm bạc đầu sông đêm.
Thơ Người còn đó. Ngày lên,
Hồn căng buồm lộng mông mênh biển đời !
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích