Tình Quê

 

Em đi lúa chửa làm đòng
Vừa xanh con gái cánh đồng gió đưa
Chân em in dấu đường bừa
Thành ao tuổi nhỏ trận mưa năm nào
Hồn tôi mở đợt sóng xao
Mong manh từng nhánh mạ vào tình em
Giăng giăng lúa cấy mùa chiêm
Như ô thước kẻ trên trương giấy mờ
Hôm nao nhận tôi bài thơ
Dấu trong ngực áo ngẩn ngơ em buồn.
Bắt đền anh đó. Mùi hương
Cho em thao thức đêm trường nhớ ai
Đọc thơ khóc những canh dài
Mẹ cha bắt gặp, giận ai hững hờ !
Thì thôi xin chừa làm thơ
Tại tôi trăm lỗi lệ mờ mắt nai

Tháng Ba lúa chín vàng mơ
Tháng Năm cuốc đã gọi bờ bên ni
Chuỗi ngày dài nhớ em đi
Thơ tôi lên mộng xanh rì mạ non
Xưa kia má rựng màu son
Giờ em tay xách, tay con sau chồng !

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích