̣Đường Vào Cõi Mộng

Đường đời rong mỏi cánh chim
Chao nghiêng bến đậu sa miền ái ân
Mùa tình đơm nụ tầm xuân
Vườn xanh rợp bóng thiên thanh địa đàng
Sum suê lá ngọc cành vàng
Ta say cõi mộng miên man nụ hồng
Em căng trái ngọt tuổi nồng
Tình lên men đậm mát sông quê nhà
Hương đêm ngây ngất phù sa
Lúa non ngậm sữa thơ ta làm đòng
Đồng vàng chín tới nặng bông
Nôn nao mùa gặt ngỏ hồn tìm nhau
Hạt no tròn, hạt tươi màu
Em thơm hương nếp trắng phau tuổi trời
Thuyền ru bóng ngả, chèo lơi
Gối trăng say giấc, đêm vơi quên về

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích